• REGULAMIN ZAKUPU VOUCHERA

Regulamin


Regulamin sprzedaży i realizacji voucherów podarunkowych Szkoły Żeglarstwa Layline

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady i warunki sprzedaży Voucherów Podarunkowych, przez firmę Layline , warunki i terminy prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Voucherów Podarunkowych, formy i sposoby płatności oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także sposób realizacji Voucherów.
 2. Treść Regulaminu Sprzedaży i Realizacji Voucherów Podarunkowych jest dostępny pod adresem: https://layline.pl/regulamin-zakupu-vouchera/.
 3. Zakup Vouchera uprawnia Posiadacza do jego wykorzystania wyłącznie na usługi na które Voucher został wykupiony; a także pokrycie płatności za usługi świadczone przez Sprzedawcę do wysokości wartości Voucher- w przypadku „Vouchera o określonej wartości „.

2 Definicje

 1. Sprzedawca Szkoła Żeglarstwa Layline Jan Bocheński., NIP:646-278-00-82 , REGON: 361240173 we własnym imieniu i na własny rachunek dokonująca sprzedaży Voucherów Podarunkowych.
 2. Klient – osoba, która na rzecz Posiadacza Vouchera, dokonuje zakupu Vouchera Podarunkowego w zamian za zapłatę Sprzedawcy środków pieniężnych w wysokości równej wartości Vouchera.
 3. Posiadacz Vouchera – Klient lub osoba, która przedstawia Voucher Podarunkowy Sprzedawcy celem jego realizacji.
 4. Voucher Podarunkowy (dalej jako „Voucher”) – w formie papierowej lub elektronicznej z indywidualnym ID w postaci indywidualnego numeru, uprawnia Posiadacza do jego wykorzystania do wysokości wartości Vouchera na pokrycie płatności za usługi świadczone przez Sprzedawcę.

3 Zasady i warunki zakupu Vouchera Podarunkowego

 1. Vouchery dostępne są terminowo w dostępnych wariantach:
  a)Kurs motorowodny,
  b)Kurs motorowodny wraz z egzaminem,
  c)Kurs na holowanie narciarza wodnego,
  d)Kurs radiooperatora,
  e)Kurs żeglarski,
  f)Voucher o określonej wartości,
 2.  Voucher jest ważny 12 miesięcy od daty ich wydania. Data wydania Vouchera wpisywana jest przez Sprzedawcę. Voucher bez wpisanej daty ważności, a także po upływie terminu jego ważności jest nieważny. Okres ważności Vouchera nie może zostać przedłużony.
 3. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne. Nie jest również możliwa wymiana na środki pieniężne niewykorzystanej wartości Vouchera o określonej wartości, gdy wartość Vouchera opiewa na kwotę wyższą niż wartość rezerwowanej usługi noclegowej opłacanej Voucherem.
 4. Zamówienie Vouchera może odbywać się za pośrednictwem:
  a) strony internetowej Sprzedającego: www.layline.pl/kup-voucher
 5. b) telefonicznie pod numerem telefonu : 572-344-224
 6. c) mailowo na adres biuro@layline.pl
  Składając zamówienie mailowe Klient wprowadza prawidłowe dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz dane firmowe w przypadku zakupu Vouchera dla firmy. Klient składa oświadczenie woli, że został poinformowany, administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest Szkoła Żeglarstwa Layline Jan Bocheński oraz że dane te będą przetwarzane w celu realizacji Vouchera, na co Klient wyraża zgodę.
 7.  Klient potwierdza, iż wie, że zamówienie Vouchera pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 8. Przesłanie uzupełnionego Formularza przez Klienta do Sprzedawcy , niezależnie od formy kontaktu, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia zakupu Vouchera

4 Warunki płatności i dostawy Vouchera

 1. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę, złożonego zamówienia przez Klienta, na adres e-mail podany przez Klienta wysłane zostanie potwierdzenie zamówienia Vouchera.
 2. Płatność realizowana jest przelewem bankowym3. Po dokonaniu płatności, środki pieniężne przekazane przez Klienta przechodzą w całości na własność Sprzedawcy. W tym momencie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Vouchera.
 3. Wpłat gotówkowych Klient może dokonać w biurze Szkoły Żeglarstwa Layline , ul Estetyczna 4, lok 1b 43-100 Tychy.5. Zamówione Vouchery zostaną wysłane Klientowi pocztą elektroniczną w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania płatności. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Sprzedawcę Klientowi Vouchera z przyczyn leżących po stronie Klienta Voucher zostanie przechowany w siedzibie Sprzedawcy. Sprzedawca powiadomi Klienta o zaistniałych okolicznościach za pośrednictwem Internetu/telefonu na adresy/numery telefonu podane przez Klienta w Formularzu zamówienia.

5 Prawa i obowiązki stron

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Vouchera, a następnie do przyjmowania jej do realizacji, a także o wykorzystania środków zgromadzonych na Voucherze w okresie jego ważności w przypadku Vouchera określonej wartości.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Klienta, że Voucher:
  a)Vouchery są imienne i są do wykorzystania w Szkole Żeglarstwa Layline
  b)Voucher jest ważny 12 miesięcy i może zostać wykorzystany w dowolnym terminie po uprzednim umówieniu się.
  c)Możliwe jest przekazanie Vouchera imiennego do wykorzystania innej osobie,
  nie ma możliwości zamiany / zwrotu vouchera na gotówkę.
  Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne;
  Voucher nie podlega wymianie na inne
 3. Klient, który dokonał zakupu Vouchera zobowiązany jest poinformować Posiadacza Vouchera o Regulaminie sprzedaży i realizacji voucherów podarunkowych Szkoły Żeglarstwa Layline, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://layline.pl/regulamin-zakupu-vouchera/
 4. W przypadku nieudzielenia lub nienależytego udzielenia przez Klienta Posiadaczowi Vouchera informacji, o których mowa powyżej, Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązany jest zaspokoić wszelkie roszczenia Posiadacza Vouchera.

6 Sposób realizacji Vouchera

 1. Voucher uprawnia Posiadacza do jego wykorzystania na pokrycie płatności do wysokości wartości Vouchera na usługi noclegowe świadczone przez Obiekty.
 2. Wykorzystanie Vouchera w zakresie usług powinno być poprzedzone wcześniejszą rezerwacją pod numerem tel. 572-344-224 lub , mailowo: biuro@layline.pl
 3. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera o określonej wartości, Posiadacz Vouchera zobowiązany jest dopłacić różnicę.
 4. Jeżeli wartość wybranej usługi przez Posiadacza Vouchera jest niższa niż wartość Voucher o określonej wartości Sprzedawca nie zwraca niewykorzystanej kwoty.
 5. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w wypadku:
  a) upływu terminu ważności Vouchera;
  b) braku technicznej możliwości realizacji Vouchera wynikającej w szczególności z jego uszkodzeniem w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Voucherze,
  c) nie przedłożenia wraz z Voucherem Potwierdzenia wpłaty na konto bankowe sprzedawcy
 6. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Voucher pozostanie niewykorzystany, Klient lub Posiadacz Vouchera ponoszą pełną odpowiedzialność za jej niezrealizowanie w terminie jego ważności. Klient oraz Posiadacz Vouchera przyjmują do wiadomości oraz godzą się, iż po upływie ważności Vouchera, Sprzedawca nie dokonuje zwrotu środków pieniężnych o wartości Vouchera.

7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Voucherem, z wyłączeniem reklamacji usług zrealizowanych za Voucher, będą rozpatrywane przez Sprzedawcę, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta lub Posiadacza Vouchera. Reklamacje należy zgłaszać na adres: biuro@layline.pl

8 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca zaświadcza, że usługi wykonuje legalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiada wszelkie dokumenty wymagane przez organy administracji do świadczenia usług zawartych w umowie.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie obowiązku wynikającego z niniejszego Regulaminu lub Umowy o sprzedaż Vouchera, jeśli spełnienie danego obowiązku zostało uniemożliwione lub utrudnione z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych.

9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. W przypadku Klientów będących konsumentami, tj. dokonujących zakupu Vouchera w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową dokonujących zakupu Vouchera przez telefon lub za pośrednictwem strony internetowej: https://layline.pl/kup-voucher/,w ciągu 14 dni od otrzymania przez Klienta Vouchera, jeżeli nie został jeszcze wykorzystany, Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Sprzedawcę pisemnie na adres firmy lub na adres e-mail: biuro@layline.pl i pod warunkiem okazania dowodu zakupu wystawionego za dokonanie danej płatności.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć każdą zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. W przypadku skutecznego i zgodnego z przepisami prawa odstąpienia od Umowy Voucher zostanie anulowany.
 3. Wszelkie zwroty płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonał płatności.

10 Klauzula o danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta związku z Umową o sprzedaż Voucher jest Szkoła Żeglarstwa Layline zgodnie z polityką prywatności zawartą pod adresem: https://layline.pl/?p=17180&preview=true

11 Postanowienia końcowe

 1. Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą.
 2. Za utratę Vouchera po ich dostarczeniu przez Sprzedawcę odpowiedzialny jest odpowiednio Klient lub Posiadacz Vouchera. W przypadku utraty Klientowi lub Posiadaczowi przysługują prawo do realizacji usługi pod warunkiem okazania dowodu zakupu Vouchera.
 3. Regulamin Sprzedaży i Realizacji Voucherów stanowi integralną część każdego zamówienia za zakup Vouchera przez Klienta.
 4. Klient, składając zamówienie na zakup Vouchera, oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu Sprzedaży i Realizacji Vouchera.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego