• Warunki uczestnictwa w kursie

Warunki uczestnictwa w kursach motorowodnych

§1 Postanowienia ogólne

 1. Dokument ustala ogólne warunki uczestnictwa w kursach zorganizowanych przez Organizatora w oparciu o autorski program szkolenia na stopnie żeglarskie i motorowodny zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 lipca 2019 zmieniającego rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 roku.
 2. Dokument ten stanowi część umowy zawartej na odległość o udział w kursie na stopnie żeglarskie i motorowodne. Dokument wymaga potwierdzenia jego otrzymania i zapoznania się z jego treścią przez osobę zawierającą umowę o uczestnictwo w kursie.
 3. Organizatorem kursu, dalej zwanym „Organizatorem”, jest Szkoła Żeglarstwa Layline Jan Bocheński z siedzibą ul. Rodzeństwa Krzyżowskich 72/12 , 43-100 Tychy, NIP: 646 – 278 – 00 – 82.
 4. Dokument Warunki Uczestnictwa określa prawa i obowiązki osób uczestniczących w kursie na stopnie żeglarskie i motorowodne, a także prawa i obowiązki osób zawierających umowę o udział w kursie.

§2 Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy o udział w kursie na stopnie żeglarskie i motorowodne następuje z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego na stronie www.layline.pl .
 2. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zgodnego oświadczenia woli o zawarciu stron. Takim oświadczeniem woli ze strony zawierającego umowę o udział w kursie jest moment wpłaty pierwszej części opłaty za kurs. Wpłata oznacza akceptacje wszystkich warunków wynikających z Warunków uczestnictwa w kursach.
 1. Zawarcie umowy w sposób określony w §2 pkt 1 nie zwalnia zawierającego umowę z obowiązku pisemnego wyrażenia zgody, o której mowa w §2 pkt 5, a także z obowiązków wymienionych w §2 pkt 6 niniejszego załącznika.
 2. Zawierający umowę jest zobowiązany do podania pełnych danych teleadresowych i wpłacenia pierwszej części opłaty w terminie i wysokości podanej w otrzymanym e-mailu.
 3. Osobami uczestniczącymi w kursie mogą być osoby niepełnoletnie, po wyrażeniu pisemnej zgody na ich udział przez ich przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
 4. Uczestnictwo w kursie osoby niepełnoletniej wymaga wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu, przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna osoby małoletniej. Dokument w oryginale należy dostarczyć na miejsce zbiórki w dniu rozpoczęcia kursu.
 5. uregulowanie pełnej płatności za udział w kursie powinno nastąpić w uzgodnionym terminie, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem kursu. Niewywiązanie się przez Uczestnika z powyższych uzgodnień będzie równoznaczne z odstąpieniem od umowy.
 6. W przypadku niedokonania opłaty za kurs w terminie Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w kursie.

§3 Warunki płatności

 1. Ceny usług i świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi nie obejmującymi podatku VAT ze względu na zwolnienie wynikające z art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT.
 2. Świadczenie pieniężne jest dokonywane na numer konta 58 1140 2004 0000 3002 8318 1701.
 3. Wpłacenie pierwszej opłaty za kurs nie powinno być później niż 3 dni od momentu zarejestrowania i zawarcia umowy przez stronę www.layline.pl .
 4. Pełna należność za kurs winna zostać wpłacona przez Uczestnika najpóźniej do 2 dni przed rozpoczęciem kursu.

§4 Przeniesienie przez uczestnika praw i obowiązków na rzecz osób trzecich

 1. Zawierający umowę o udział w kursie może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w kursie wszystkie przysługujące im prawa z tytułu umowy o świadczenie usług, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki w formie pisemnej.
 2. Przeniesienie praw , o których mowa w pkt.1, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu określonym w formularzu zapisowym.

§5 Zmiana świadczeń , świadczenia zastępcze 

 1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, które są niezależne od Organizatora przed rozpoczęciem kursu, a w wyniku którego Organizator jest zmuszony do zmiany w warunkach umowy z Uczestnikiem, Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Uczestnika w skuteczny sposób pisemny lub e-mailowy. Uczestnik w takim przypadku powinien poinformować Organizatora czy akceptuje zmianę czy odstępuje od Umowy z zwrotem wniesionych świadczeń.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu kursu lub informacji zawartych w ofercie przed rozpoczęciem kursu w uzasadnionych przypadkach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości odwołania kursu, jeżeli ich realizacja jest niebezpieczna dla życia i zdrowia uczestników z niezależnych od Organizatora powodów i okoliczności (siła wyższa). W tym przypadku zapis §5 pkt 1. nie ma zastosowania.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu, jeżeli liczba jego uczestników nie osiągnie zakładanego minimum. Odwołanie kursu z powodu zbyt małej liczby uczestników nie może nastąpić w terminie krótszym niż 7 dni od planowanej daty jego rozpoczęcia.
 5. Organizator, jeżeli w czasie trwania kursu nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, które stanowią istotną część programu tego kursu, jest obowiązany bez obciążenia Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tego kursu odpowiednie świadczenie.

§6 Prawa i obowiązki uczestnika

 1. Uczestnik zawierający umowę o uczestnictwo w kursie ma prawo do świadczeń określonych w umowie i ofercie.
 2. Uczestnik w trakcie trwania kursu zobowiązany jest do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organizatora.
 3. Uczestnik kursu zobowiązany jest do posiadania dowodu osobistego i innych wymaganych dokumentów, o których posiadaniu Uczestnik został poinformowany oraz przestrzegania norm prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Uczestnik podporządkowuje się regulaminowi kursu, zaleceniom oraz wskazówkom instruktora realizującego usługę.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach ustalonych przez Organizatora wynikających z zawartej Umowy.
 6. W przypadku poważnego naruszenia reguł kursu Organizator może rozwiązać z Uczestnikiem umowę w trybie natychmiastowym i skreślić go z listy kursantów.
 7. Uczestnik kursu lub jego przedstawiciel ustawowy bądź opiekun ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.

§7 Informacje o ubezpieczeniu

 1. Uczestnicy kursu nie są objęcie ubezpieczaniem NWW

§8 Reklamacje 

 1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Organizatora lub osobę z nim współpracującą Uczestnikowi przysługuje prawo do reklamacji.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika nieprawidłowości na kursie powinien on niezwłocznie zawiadomić Organizatora.
 3. Reklamację w formie pisemnej uczestnik powinien złożyć u Organizatora.
 4. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji.

§9 Odpowiedzialność organizatora

 1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczenia kursu, chyba że niewykonanie jest spowodowane wyłącznie:
  1. działaniem lub zaniechaniem Uczestnika,
  2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie uczestniczących w kursie,
  3. siłą wyższą.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie kursu, jednak nie w wysokości wyższej niż cena kursu. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora nie dotyczy szkód na osobie.

§10 Rezygnacja z kursu

 1. Rezygnacja ( odstąpienie ) lub zmiana terminu kursu przez Uczestnika, z wyłączaniem sytuacji o których mowa w § 4 i § 5 jest możliwa z zapłatą odstępnego stosowanie do brzmienia art.395 k.c.
 2. Rezygnacja z udziału w kursie wymaga pisemne oświadczenia.
 3. W przypadku korzystania z materiałów szkoleniowych, a późniejszą rezygnacją z kursu, Uczestnikowi nie podlega zwrot kwoty w wysokości 200 zł, która jest wstępną opłatą za rezerwacje i rozpoczęcie kursu.
 4. Istnieje możliwość jednorazowej nieodpłatnej zmiany terminu kursu, każda następna zmiana terminu kursu wiążę się z dodatkowa opłata 150zł.
 5. Prawo zawierającego umowę o udział w kursie do odstąpienia przysługuje w terminie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
 6. Organizator, w sytuacji rezygnacji z udziału w kursie podaje, że odstępne wynosić będzie:
  1. 200 zł – w przypadku złożenia rezygnacji do 7 dni przed rozpoczęciem kursu,
  2. 80 % kwoty kursu – jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem kursu.
 7. Zawierający umowę wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kwot wynikających z zapłaty odstępnego w przypadku skorzystania przez niego z prawa określonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu.
 8. Potrącenie następuje z chwila złożenia przez zawierającego umowę oświadczenia o skorzystaniu z umownego prawa odstąpienia.
 9. Formularz odstąpienia od umowy

§11 Postanowienia końcowe 

 1. W zakresie nieuregulowanym w umowie i ogólnych warunkach uczestnictwa mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o imprezach turystycznych i przepisach ochrony konsumenta.
 2. Właściwy dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd powszechny według właściwości określonej w Kodeksie Postępowania Cywilnego.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na zachowanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb biura zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 4. Uczestnik upoważnia Organizatora do możliwości wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
 5. Uczestnik ma prawo do wglądu i korekty danych dotyczących jego osoby.